ویژه نامه چهارمین همایش فولادی (نشریه سرو ماندگار)

شماره هشتم و نهم نشریه سرو ماندگار (رسانه صنعت کاتالیست ایران) به چهارمین همایش بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن پرداخته است.