آنچه در دومین همایش بومی سازی کاتالیست گذشت

 

پوشش رسانه ای دومین همایش بومی سازی در اخبار22شبکه 3

 

 

تیزر معرفی همایش

 

 

تندیس همایش