شماره دوم فصلنامه سرو ماندگار

راه اندازی پتروشیمی مسجدسلیمان با کاتالیست ایرانی تولید شرکت نفت  گاز سرو – زمستان  1400

دانلود

شماره سوم فصلنامه سرو ماندگار

راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید کاتالیست در ایران – بهار 1400

دانلود

شماره چهارم فصلنامه سرو ماندگار

تولید پایدار مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان  با کاتالیست نفت و گاز سرو – تابستان 1400

دانلود

شماره پنجم فصلنامه سرو ماندگار

راه اندازی پتروشیمی مسجدسلیمان با کاتالیست ایرانی تولید شرکت نفت  گاز سرو – پاییز  1400

دانلود

شماره ششم فصلنامه سرو ماندگار

ویژه نامه دومین همایش بومی سازی کاتالیست (به زودی) – زمستان 1400

دانلود

ما را در اینستاگرام دنبال کنید